Werkwijze

Jaarlijks maakt de WEdo foundation aan de WEdo Foundation Werkgroep in Ouw, bestaande uit de twee basisschool directeuren, het dorpshoofd en een tweetal docenten, het aantal beschikbare studietoelagen kenbaar. Zij maken een voorselectie van studenten die mogelijk in aanmerking komen voor een studietoelage.

Om in aanmerking te komen voor deze studietoelage zijn er een aantal voorwaarden: 

·       Student is geboren in en afkomstig uit het dorp Ouw, Saparua, Indonesia

·       Student heeft het potentieel om te kunnen studeren en voldoendes te behalen op elk rapport

·       Student heeft de basisschool afgesloten met een positief resultaat

·       Ouders/voogd van student beschikken niet over voldoende financiële middelen om zelf de schoolkosten te dragen.

·       Student wordt voorgedragen door de directeur van de basisschool 

·       Student dient een motivatiebrief te schrijven om in aanmerking te komen voor een studietoelage

·       Alleen opleidingen gekozen uit de door de WEdofoundation geaccordeerde opleidingsrichtingen komen in aanmerking voor een studietoelage

·       De student dient, gedurende de looptijd van de gekozen opleiding, per semester het bestuur van de Foundation actief op de hoogte te houden van de voortgang van de opleiding en voldoendes te behalen op elk rapport. Zolang de student voldoet aan deze eisen voorziet de foundation in de studietoelage.

·       De foundation stelt een toelage ter beschikking die de schoolkosten dekt en de kosten van benodigde studieboeken gedurende de gehele studieperiode. Overige kosten dient de student (of zijn/haar familie) zelf te bekostigen.

·       Geaccordeerde studie richtingen 

o  Gezondheidszorg en overige zorgberoepen

o   Techniek

o   Taal en communicatie

o   Handel en Economie

o   Juridisch

o   Natuur en Milieu

o   Informatica

o   Onderwijs

o   Toerisme

 Uit de voorselectie van kandidaten, op basis van de gestelde normen en de eigen motivatiebrief zal het bestuur de studenten kiezen die met een studietoelage van de WEdofoundation kunnen gaan studeren.

De WEdo foundation stelt tevens jaarlijks per basisschool een bedrag beschikbaar van € 125,00 dit bedrag kan de school besteden aan onderwijsondersteunende materialen. Per jaar, in de maand september, dient de school een verzoek in voor onderwijsondersteunend materiaal die ze willen aanschaffen.